Bryan Zhelyazkov

Apathy

Nationality
United States
Age
26 Years
3.1K
Avg. Damage
in all time
18.6
Avg. Deaths
in all time
16.2
Avg. Kills
in all time