Bryan Zhelyazkov

Apathy

Nationality
United States
Age
27 Years
2.9K
Avg. Damage
in all time
17.3
Avg. Deaths
in all time
15.6
Avg. Kills
in all time